wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Lid van RNVC

De RNVC stelt zich o.a. ten doel:

  • het ontwikkelen en voortdurend actualiseren van beleid op het gebied van arbeidsongeschiktheid;
  • het verstrekken en ontwikkelen van informatie betreffende wetswijzigingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid;
  • het leggen van contacten met publieke en private partijen die actief zijn op het gebied van arbeidsongeschiktheid;
  • het vorm geven aan vakstudies en vakdiscussies;
  • het zijn van de aanspreekbare instantie op gebied van case- en caremanagement.

RNVC

RNVC staat voor Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers. Bij de RNVC zijn case- en caremanagers aangesloten die een casemanagementopleiding op Post Bachelor niveau hebben afgerond. De vereniging beheert het beroepsregister en bewaakt of de leden voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het gebruik van de titel Rccm (Register case- en caremanager). Bij de RNVC bestaat ook de mogelijkheid om als student lid of belangstellend lid ingeschreven te staan, voor mensen die studeren of hebben gestudeerd binnen het vakgebied op tenminste HBO niveau. Samenwerken is ook samen positie kiezen

Historie

In 2002 werd de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) van kracht. De WVP had als doel het verminderen van de instroom in de WAO (later WIA) door het beter sturing geven aan verzuim en inzetbaar houden van werknemers.
De Wet Verbetering Poortwachter was een van de stappen in het vernieuwen van de Sociale Zekerheid naar aan leiding van de SER-rapportage van 1993 waarin werd aangegeven dat de Sociale Zekerheid onbetaalbaar zou zijn in 2020, met een verhouding tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden van 1 op 1.
De Wet Verbetering Poortwachter regelt de procesgang in de eerste 2 ziektejaren tot aan de WIA. Hierdoor zijn beide wetten letterlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In de Wet Verbetering Poortwachter wordt voor het eerst het begrip casemanager geïntroduceerd. De casemanager wordt door werkgever en werknemer aangesteld om de procesgang te begeleiden. De regeling procesgang eerste en tweede jaar is sturend.
In 2005 werd de Arbowet verder geliberaliseerd. Werkgevers waren niet meer verplicht aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst maar konden, binnen de maatwerkregeling, gebruik maken van geregistreerde Bedrijfsartsen.

Actualiteit

De invoering van de Wet Verbetering Poortwachter, de WIA en de liberalisering van de Arbowet hebben een enorme omslag veroorzaakt in het denken over arbeids(on)geschiktheid. Werken loont voor werknemers en werkgevers en dient voorop te staan. De focus ligt op wat de werknemer nog wél kan.
De instroom in de WAO/WIA is enorm afgenomen van >100.000 naar 38.000 en het ziekteverzuimpercentage is gedaald van 7% naar 4,5%. In de WIA-evaluatie van april 2011 is terecht geconcludeerd dat de in gezette koers succesvol is. Om die reden wordt deze denkwijze nu verder doorgevoerd in de Wet Werken Naar Vermogen en andere vernieuwingen van de Sociale Zekerheid. De Sociale Zekerheid wordt steeds meer een vangnet voor werknemers die niet kunnen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces.
De Staatssecretaris heeft recent in reactie op het Astri rapport aangegeven te willen blijven sturen op bevorderen van de werkhervatting binnen het staande werkgeversmodel. Dat is een belangrijke bevestiging van een goede uitgangspositie. De werkgever staat primair, is verantwoordelijk en financieel aansprakelijk voor de eigen kosten voortkomend uit verzuim en arbeidsongeschiktheid. De werkgever kiest hoe het proces van regievoering rond verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt ingevuld. De werkgever is daarmede opdrachtgever voor alle partijen welke de werkgever ondersteuning kunnen leveren binnen die eigen werkgeversrol gericht op procesvoering rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. Het is ook de werkgever die invulling geeft aan goed werkgeverschap om daarmede zijn positie naar zijn werknemer te bestendigen en rekening te houden met het belang van die werknemer.

Positie van de casemanager en RNVC

In de Wet Verbetering Poortwachter en het beoordelingskader van 2006 wordt de casemanager benoemd als procesbegeleider. De procesbegeleider voert de regie over alle afzonderlijke activiteiten, van alle professionals, actief binnen een verzuimdossier of een arbeidsongeschiktheidsdossier( WIA). De regeling procesgang geeft genoeg wettelijke kaders aan om de werkgever te doen besluiten om de procesgang rond verzuim en arbeids(on)geschiktheid juist samen met een casemanager invulling te gaan geven.

In 2002 is de eerste opleiding ontstaan om casemanagement te professionaliseren. De Post-HBO-opleiding voor Register case- en caremanagement aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Deze opleiding resulteerde in de oprichting van de RNVC, de beroepsvereniging voor registercasemanagers (Rccm). Doel van de RNVC is het borgen en controleren van de onafhankelijkheid en het kwaliteitsniveau van de registercasemanager. Inmiddels is er ook een register op Hbo-niveau, de Crov (Casemanager regie op verzuim).

De rol van de Registercasemanager (Rccm) en de Casemanager regie op verzuim (Crov) is enerzijds die van onafhankelijke procesbegeleider. De Crov richt zich op dossierniveau, de Rccm richt zich daarnaast tevens op het organisatieniveau. De binnen het RNVC register ingeschreven casemanagers kennen als toegevoegde waarde dat zij als geen ander in staat zijn om een werkgever te adviseren over de wijze waarop die werkgever zijn financiële risico's voortkomend uit de sociale zekerheid beheersbaar kan maken. De belangrijkste praktische overweging voor een werkgever om gebruik te maken van de Rccm en/of de Crov is dus anderzijds dat deze experts zijn in het verminderen van de schadelast voortkomend uit kosten van verzuim of (onverwachte) kosten van arbeidsongeschiktheid (WAO en WIA).

Samenwerking in het speelveld

In het afgelopen jaar heeft de discussie weer opgang gevonden over de domeinen van samenwerkers binnen het speelveld van verzuim en arbeidsongeschiktheid. De RNVC heeft zich binnen deze discussie richtinggevend opgesteld en zal dat blijven doen. Onze aansturing daarvoor is gelegen in de vaststelling dat het niet om de domeindiscussie op zich gaat, maar om de mate waarbinnen de verschillende professionals, actief binnen de markt van verzuim en arbeids(on)geschiktheid, nog beter kunnen samenwerken om onze gezamenlijke klanten en opdrachtgevers (en dat zijn echt de werkgevers!) tevreden te kunnen stellen.
De RNVC wil vanuit dat andere uitgangspunt – samenwerking – de discussie voeren en heeft daarvoor ook alle verschillende activiteiten ondernomen gericht op Bedrijfsartsen (NVAB), Arbeidsdeskundigen (NVAA) en de Bedrijfsverpleegkundigen (BAV). De inzet vanuit de RNVC is dan erkenning van elkaars domein en professionaliteit. De vraag die we stellen is echter wel aldoor hetzelfde, namelijk: "Hoe kunnen we het samen beter".

Gediplomeerde leden zijn gerechtigd de beschermde titel RCCM te dragen. http://www.rnvc.nl